điều không nên nói khi phỏng vấn

Không nên nói điều gì trong khi phỏng vấn xin việc làm?

Mẹo: Đưa ra những lý do chính đáng (Thường xuyên phải đi lại, thay đổi mục tiêu cá nhân…), nhưng cần chú trọng đến vị trí hiện tại, đó là cái thực sự bạn quan tâm. Khi đi phỏng vấn, chỉ cần một câu nói sơ suất bạn cũng có thể bị mất ngay cơ